Home Email News
بازدید مجازی از سالن گروه مخابرات ایران در نمایشگاه تلکام ۲۰۱۸
شرکت مخابرات ایران، برای اولین بار امکان بازدید مجازی با استفاده از تصاویر پانورامای ۳۶۰ درجه را از