ارتباط با مسئولين شركت مخابرات استان بوشهر

مدیر منطقه بوشهرحمیدرضا بحرانیh.bahrani@tci.ir ارسال پيام
مشاور مدیر منطقه بوشهر در امور مالی و کسب و کارحسین حسین زادهh.hosseinzadeh@tci.ir ارسال پيام
مشاور مدیر منطقه بوشهر در امور فنیعلی مهرپویاa.mehrpouya@tci.ir ارسال پيام
معاون تجاریپویان خواجه ئیانbsh.marketing@tci.ir ارسال پيام
مدیر مالی و اقتصادیناصر مرادیn.moradi@tci.ir ارسال پيام
معاون توسعه و مهندسیجواد پیشان--- ارسال پيام
مدیر دفتر مدیر منطقه بوشهرعبدالحمید عبدی نیاh.abdinia@tci.ir ارسال پيام
مدیر تدارکات و توسعه منابع انسانیمنصور لروییm.larouee@tci.ir ارسال پيام
رئیس اداره کنترل کیفیت و برنامه ریزیحبیب غلام شاه زریh.shahzari@tci.ir ارسال پيام
رئیس اداره حقوقیعبدالرضا سلیمانی---- ارسال پيام
مدیر ارتباطات سیارمحمد مهدی شفیعی زاده---- ارسال پيام
مدیر مخابرات شهرستان بوشهرعلیرضا همیشه بهارa.hamishehbahar@tci.ir ارسال پيام
رئیس اداره عملیات اجرایی سیستمهای مخابراتیشاهین یاعلی مدد---- ارسال پيام
رئیس اداره نگهداری و پشتیبانی ارتباطات شهریحمیدرضا سخاوتh.sekhavat@tci.ir ارسال پيام
مدیر ارتباطات شهریایرج نریمانیi.narimani@tci.ir ارسال پيام
رئیس اداره نگهداری سیستم های انتقالمهران عربزاده---- ارسال پيام
رئیس اداره نگهداری سیستم های ارتباطات سیاراصغر پرهیزکارa.parhizgar@tci.ir ارسال پيام
رئیس اداره امور مشترکین و متقاضیان ارتباطات سیارسعید حسین پوریs.hosseinpouri@mci.ir ارسال پيام
رئیس اداره نظارت و ارزیابی ارتباطات شهریرضا ممسنی---- ارسال پيام
رئیس اداره خدمات رایانه ایمحمود معصومm.masoum@tci.ir ارسال پيام
رئیس اداره امور مشترکین و متقاضیان تلفن ثابتخرم تاشمساییk.tashamsaee@tci.ir ارسال پيام
مدیر اداره مخابرات شهرستان دشتستانعبدالنبی دشتیان---- ارسال پيام
رئیس اداره مخابرات شهرستان دشتیعبدالله کشاورز---- ارسال پيام
رئیس اداره مخابرات شهرستان دیربهمن سیفیb.seifi@tci.ir ارسال پيام
رئیس اداره مخابرات شهرستان تنگستاناکبر اهرمیa.ahrami@tci.ir ارسال پيام
رئیس اداره مخابرات شهرستان دیلمموسی یوسفی نژاد---- ارسال پيام
رئیس اداره مخابرات شهرستان گناوهکورش شبانکارهk.shabankareh@tci.ir ارسال پيام
رئیس اداره مخابرات شهرستان کنگان و عسلویهاسماعیل محمد زاده--- ارسال پيام
رئیس اداره مخابرات شهرستان جمعسکر پیمانی---- ارسال پيام
پشتیبانی و برنامه نویسی وب سایتعلی اکبر کارگریانa.kargarian@tci.ir ارسال پيام