ارتباط با مسئولين شركت مخابرات استان بوشهر

مدیر منطقه بوشهرعلی مهرپویاa.mehrpouya@tci.ir ارسال پيام
مدیر تجاریپویان خواجه ئیانbsh.marketing@tci.ir ارسال پيام
مدیر شبکهجواد پیشانj.pishan@tci.ir ارسال پيام
مدیر ارتباطات سیارمحمد مهدی شفیعی زادهbsh.mm.shafieizadeh@mci.ir ارسال پيام
مدیر دفتر مدیر منطقه بوشهرعبدالحمید عبدی نیاh.abdinia@tci.ir ارسال پيام
مدیر مالی و اقتصادیناصر مرادیn.moradi@tci.ir ارسال پيام
ناظر مالینصراله دهقانیn.dehghani@tci.ir ارسال پيام
مدیر مخابرات شهرستان بوشهرعلیرضا همیشه بهارa.hamishehbahar@tci.ir ارسال پيام
رئیس اداره امور اداری و منابع انسانیمنصور لروییm.larouee@tci.ir ارسال پيام
رئیس اداره کنترل کیفیت و برنامه ریزیحبیب غلام شاه زریh.shahzari@tci.ir ارسال پيام
رئیس اداره بازرسیعلی کریمیa.karimi@tci.ir ارسال پيام
رئیس اداره حراستسعید حسین پوریs.hosseinpouri@mci.ir ارسال پيام
رئیس اداره حقوقیسعید سیار---- ارسال پيام
رئیس اداره فناوری اطلاعاتمحمود معصومm.masoum@tci.ir ارسال پيام
رئیس اداره نگهداری و پشتیبانی شبکه انتقالایرج نریمانیi.narimani@tci.ir ارسال پيام
رئیس اداره سیستم های مخابراتیحمیدرضا سخاوتh.sekhavat@tci.ir ارسال پيام
رئیس اداره نگهداری و پشتیبانی نیروشاهین یاعلی مددyaalinadad@tci.ir ارسال پيام
رئیس اداره سیستم های انتقالمهران عربزاده---- ارسال پيام
رئیس اداره فروشخرم تاشمساییk.tashamsaee@tci.ir ارسال پيام
مدیر اداره مخابرات شهرستان دشتستانعبدالنبی دشتیان---- ارسال پيام
رئیس اداره مخابرات شهرستان دیربهمن سیفیb.seifi@tci.ir ارسال پيام
رئیس اداره مخابرات شهرستان دشتیعبدالله کشاورز---- ارسال پيام
رئیس اداره مخابرات شهرستان تنگستانعلی آرمین---- ارسال پيام
رئیس اداره مخابرات شهرستان گناوهحجت اله احمدی---- ارسال پيام
رئیس اداره مخابرات شهرستان دیلممحمد جواد خلیجی---- ارسال پيام
رئیس اداره مخابرات شهرستان جمعسکر پیمانی---- ارسال پيام
رئیس اداره مخابرات شهرستان عسلویهعبدالهادی ماجدی--- ارسال پيام
رئیس اداره مخابرات شهرستان کنگانخانم بحرینی---- ارسال پيام
پشتیبانی و برنامه نویسی وب سایتعلی اکبر کارگریانa.kargarian@tci.ir ارسال پيام