لیست پیام رسانهایی داخلی با محاسبه ترافیک یک سوم

سروش
بیسفون
جیک و پیک
آی گپ
لنزور
ترافیک مصرفی پیام رسانهای داخلی بالا، به میزان یک سوم ترافیک بین الملل محاسبه می گردد