توافقنامه سطح كيفيت خدمات

مشتركين گرامي ، فايل الكترونيكي زير حاوي متن توافق نامه جديد سطح خدمات ديتا (SLA) مي باشد. خواهشمند است نسبت به دريافت ، مهر و امضاء كليه صفحات توسط بالاترين مقام مسئول اقدام و در اسرع وقت به اداره فنآوري اطلاعات ارسال نماييد.

SLA