تعرفه خدمات تلفن همراه و تلفن ثابت شرکت مخابرات

سقف تعرفه خدمات تلفن همراه

سقف تعرفه انجام خدمت - ریال نام خدمت ردیف
5000 صدور قبض المثنی و میان دوره 1
25000 وصل مجدد و یا دوطرفه کردن خط پس از پرداخت بدهی یا به تقاضای مشترک 2
25000 قطع خط به تقاضای مشترک و یا به دلیل مفقودی 3
0 فعال سازی خط اعتباری 4
0 فعال سازی خط دائمی 5
70000 تعویض سیم کارت خراب و یا مفقودی برای مشترکین دائمی و اعتباری 6
80000 تغییر نام سیم کارت دائمی 7
20000 تغییر نام سیم کارت اعتباری 8
20000 فعال سازی خدمات چندرسانه ای -MMS 9
10000 خروج از فهرست سیاه 10
25000 تغییر و یا اصلاح آدرس 11
تا 3 صفحه و 150 رکورد 20000 ریال و بیش از 3 صفحه هر صفحه 2000 ریال چاپ ریز مکالمات 12

 

سقف تعرفه خدمات تلفن ثابت شرکت مخابرات

سقف تعرفه انجام خدمت - ریال نام خدمت ردیف
5000 صدور قبض المثنی 1
15000 وصل خط پس از پرداخت بدهی 2
20000 بررسی امکانات واگذاری خط 3
100000 ثبت نام خط 4
100000 تغییر نام خط 5
100000 تغییر مکان تلفن ثابت 6
25000 کشف مزاحمت تلفنی 7
150000 تغییر نام و مکان تلفن ثابت به طور همزمان 8
25000 اصلاح نام مشترک روی قبض 9
25000 باز کردن صفر دوم 10
25000 بستن صفر دوم 11
25000 رسیدگی به اعتراضات مشترک به صورت حساب 12
25000 وصل تلفن به درخواست مشترک 13
25000 قطع تلفن به درخواست مشترک 14
25000 فعال سازی خدمات ویژه  (انتظار مکالمه، کنفرانس، انتقال مکالمه و ...) 15
25000 تخلیه خط به درخواست مشترک 16
25000 اصلاح آدرس مندرج روی قبض تلفن 17
25000 ثبت و حذف اطلاعات مندرج در سامانه 118 18
25000 غیرفعال کردن خدمات ویژه 19
25000 تعویض شماره 20
25000 تعهد از مشترک پس از ایجاد مزاحمت برای بار دوم 21
25000 تعهد از مشترک به علت سیم کشی غیر مجاز 22
25000 استرداد مبلغ فیش 23
25000 تکمیل یا ویرایش اطلاعات مشترک 24