شهداي شركت مخابرات استان بوشهر

  شهيد نجف زارع حسينيشهيد عباس حيدريشهيد نادر سيارشهيد محمد خليل خواجه ئيانشهيد فريبرز گيتي زاده