ارسال پيام به مسئولين شركت مخابرات استان بوشهر

در اين بخش، پيام شما ثبت شده و در پايان كد رهگيري به شما داده مي شود كه مي توانيد در صورت لزوم جواب خود را دريافت نماييد يا مشكلات خود را پيگيري كنيد

  1398/03/04 تاريخ ارسال پيام:
پيام شما به:    اختياري نام
اختياري نام خانوادگي
استان
اختياري شماره تلفن همراه
اختياري شماره تلفن ثابت + كد شهر
اختياري ايميل