مناقصه ترميم مسيرهاي حفاري شده در سطح شهرستان بوشهر
 
مناقصه ترميم مسيرهاي حفاري شده در سطح شهرستان بوشهر فعال گردید
جهت دریافت اسناد، پس از عضویت در وب سایت، به بخش تدارکات مراجعه فرمایید
 
  منبع خبر
    كد خبر 1329
    تاريخ خبر 1395/09/28
  /Bushehrtc/Tadarokat/Default.aspx لينك مرتبط