برگزاری جلسه هماهنگی و بررسی عملکرد شهرستانها
 

در این جلسه که با حضور معاونت ومدیران ستادی وشهرستانها در محل سالن کنفراتس استان برگزار گردید به بررسی عملکرد شهرستانها در حوزه های فنی ، حراست ، مالی ،وصول مطالبات وغیره پرداخته شد ،در ادامه با توجه به قریب الوقوع بودن ارزیابی عمکلرد مستقیم شهرستانها توسط شرکت مخابرات ایران ،توضحیات ونکات مهم یادآوری گردید.
 در پایان جلسه نیز مدیران هرشهرستان به بیان نقطه نظرات ومسائل حوزه خود پرداختند
 
  روابط عمومی مخابرات منطقه بوشهر منبع خبر
    كد خبر 1419
    تاريخ خبر 1397/07/28
 
 

تصاوير خبر