ثبت نام تلفن ثابت
 
بنابه گرارش روابط عمومی  مخابرات منطقه بوشهر،متقاضیان تلفن ثابت درسطح استان میتوانندجهت ثبت نام تلفن به آدرس وب سایت مخابرات منطقه بوشهربه نشانی  زیرمراجعه نمایید

www.bushehr.tci.ir                                                                                           
 
 
  روابط عمومی مخابرات منطفه بوشهر منبع خبر
    كد خبر 1421
    تاريخ خبر 1397/08/09
  /Bushehrtc/AshenayeAval/FixPhoneRegister.aspx لينك مرتبط