جلسه بررسی درآمدها و مطالبات مالی در سال 97
 

 

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه بوشهر، در راستای کنترل وبررسی درآمدها ومطالبات مالی طی سال ۹۷ ، جلسه ای با حضور مهندس بحرانی مدیرمخابرات منطقه بوشهر،ومدیران مالی،تجاری ،شبکه ،ارتباطات سیار،فناوری ،امورمشترکین وبرنامه ریزی در دفتر ایشان برگزار گردید،دراین نشست ضمن بررسی توسعه فاز هفتم ارتباطات سیارومطالبات مالی این فاز در خصوص پروژهای انجام شده فیبر نوری وواگذارشده به سازمانها در سطح استان بحث وبررسی ، وبه منظوروصول  مطالبات آنان تصمیمات لازم اخذ گردید همچنین مقرر شد در خصوص تعیین وتکلیف ،مطالبات بابت خدمات ارائه شده به شرکتهای ICT و دستور العمل های جاری سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیوی ، از مراجع ذیربط شرکت مخابرات ایران مکاتبه واستعلام گردد

 
  روابط عمومی مخابرات منطقه بوشهر منبع خبر
    كد خبر 1460
    تاريخ خبر 1397/12/12
 
 

تصاوير خبر