جلسه بررسی املاک واماکن استان
 

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه بوشهر،با حضور اعضائ کمیته بررسی املاک مخابرات ایران آقایان بهادران ، پشمی وغفاری وهمچنین  بحرانی مدیر منطقه بوشهر، جلسه بررسی املاک واماکن استان در دفتر مدیر منطقه برگزار گردید، دراین نشست که مدیران ومسئولین ستادی منطقه نیزحضور داشتند ، اقای بهادران ،ضمن بررسی وضعیت املاک وساختمانی  استان ، جلو گیری از خام فروشی ومشارکت در ساخت ساز املاک باارزش به منظور ایجاد ارزش افزوده را از اهداف مدیران شرکت مخابرات بیان شد ، در ادامه نیز در خصوص اخذ سنداملاک بدون سند وتصمیم گیری در جهت املاک مازادروستایی مطرح وبحث وتبادل نظرگردید.

 


 
  روابط عمومی مخابرات منطقه بوشهر منبع خبر
    كد خبر 1463
    تاريخ خبر 1397/12/18
 
 

تصاوير خبر