پارامترهاي موافقت نامه سطح خدمات اينترنت پرسرعت

شركت مخابرات استان بوشهر


درصد a≤5 حداكثر ميزان مجاز بسته هاي گم شده در شبكه اينترنت شركت مخابرات بوشهر   
ميلي ثانيه b≤180ms حداكثر تاخير مجاز در شبكه، از پورت دسترسي مشترك تا نقطه انتهايي شبكه شركت مخابرات بوشهر
ساعت MTTR=72  
ميانگين زمان رفع خرابي و برقراري مجدد ارتباط در شبكه شركت مخابرات بوشهر  نرم افزار تست پارامترهای سرویس
درصورتی که نرم افزار تست پارامترهای سرویس، اجرا نشد، حتما نرم افزار دات نت فریم ورک 4 را نصب نمایید DotNet FrameWork 4