امروز:  1395/11/03

ليست مزايده هاي شركت مخابرات استان بوشهر

شماره مزايدهنوع مزايدهعنوان مزايدهشروع آگهيآغاز فروشپايان فروشآخرين مهلت تحويل مداركتاريخ بازگشاييجزئيات مزايده
95/2 يك مرحله اي فروش کالای اسقاط و مستعمل 1395/10/22 1395/10/22 1395/10/29 1395/11/13 1395/11/17 جزئيات